Skip to main content
Close Menu

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag middels de knop “Stel een vraag” hier naast.

Veelgestelde vragen

Waarop is de toetsing van het CBF gebaseerd?

Het CBF beoordeelt de instelling op de volgende onderdelen:
- Missie/maatschappelijke waarde
- Middelen
- Activiteiten en organisatie
- Doelrealisatie
- Governance
- Verantwoording
- Belanghebbenden.
Kijk hier voor meer informatie.

Wat zijn de kosten als ik mijn stichting wil inschrijven bij het CBF?

Als u uw organisatie wil aanmelden voor opname in het Register goede doelen, dan kunt u de jaarverslaggeving (jaarverslag en jaarrekening, bij voorkeur van de laatste vijf jaar) opsturen naar info@cbf.nl. Opname in het Register goede doelen is gratis. 

Bij uw organisatie komt de status “Niet beoordeeld” te staan, met als toelichting: Dit betekent dat de instelling wel de jaarcijfers aanlevert (of heeft aangeleverd) bij het CBF, maar zich niet heeft aangemeld voor een beoordeling door het CBF. Het CBF verwerkt de gegevens zoals die door de instellingen zijn verstrekt. Met nadruk verklaart het CBF dat presentatie van de gegevens over de goededoelenorganisatie niet inhoudt dat het CBF met de presentatie van de cijfers instemt. De organisatie kan aan de vermelding op de website geen rechten ontlenen.

Als u voor uw fondsenwervende stichting of vereniging een erkenning door het CBF wil aanvragen, kunt u onder Erkenning in het hoofdmenu alle informatie vinden die u nodig heeft voor een aanvraag. Op het tabblad Tarieven vindt u de actuele tarieven.

Er bestaat geen verplichting om een beoordeling aan te vragen bij het CBF of om (financiële) gegevens aan te leveren ter publicatie op de website.

Is het CBF een overheidsinstelling?

Nee, het CBF is geen overheidsinstelling, maar een onafhankelijke stichting. De directeur-bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Het CBF is daarmee autonoom maar heeft natuurlijk wel contact met brancheorganisaties, individuele goededoelenorganisaties, overheden en andere stakeholders.

Hoe wordt het CBF gefinancierd?

De financiering van het CBF komt voor ongeveer 64% van de beoordeelde instellingen, 16% van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 13,5% van de gemeenten en 6,5% uit overige inkomsten. Voor de gedetailleerde cijfers verwijzen we u naar de jaarverslaggeving.

Waarom betalen de gemeenten aan het CBF?

Sinds de oprichting in 1925 zijn de gemeenten betrokken bij het CBF. Het CBF verzorgt voor de gemeenten onder andere de volgende diensten:
- Het jaarlijks vaststellen en verspreiden van het landelijk collecterooster.
- Het faciliteren van de registratie van de collectegegevens per gemeente (zie onze website).
- Het beoordelen van fondsenwervende instellingen (CBF-Erkenning). Veel gemeenten hebben in hun APV opgenomen dat een inzamelingsvergunning afgegeven wordt onder voorwaarde dat er een beoordeling van het CBF heeft plaatsgevonden.
- Het signaleren van en waarschuwen voor misstanden via de website van het CBF, het speciale gemeentelijke deel van de website en via de Mededelingen ten behoeve van gemeenten.
- Daarnaast geven de beoordelingen door het CBF voldoende zekerheid voor de inwoners van de gemeenten om verantwoord te geven aan goede doelen.

Bijna alle gemeenten zijn aangesloten bij het CBF. De bijdragen van de gemeenten worden verstrekt op vrijwillige basis.  

Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?

Als u uw donaties aan een goededoelenorganisatie wilt opzeggen, moet u dat rechtstreeks bij dat goede doel doen, niet bij het CBF. Stuur dus geen opzeggingen naar Contact CBF.

Het CBF beschikt niet over de gegevens van donateurs.

Als u de naam van de goededoelenorganisatie intypt in de zoekbalk bovenaan deze webpagina, komt u op de organisatiepagina van dat goede doel (indien bekend in het Register goede doelen).

Op de Overzichtspagina vindt u onder Informatie het e-mailadres van de organisatie. Op het tabblad Organisatiegegevens vindt u de adresgegevens. 

Ik heb een acceptgiro ontvangen van instelling X. Ik kan deze organisatie niet vinden op uw lijst van beoordeelde organisaties. Is deze organisatie betrouwbaar?

De instellingen die niet zijn opgenomen in de lijst beoordeelde organisaties, zijn niet beoordeeld door het CBF. Het CBF heeft dus geen inzicht in de betrouwbaarheid van deze organisaties.
Organisaties die beoordeeld zijn door het CBF zijn te herkennen aan het logo, dat zij voeren in hun publicaties.

Hoe dien ik een klacht in over een door het CBF beoordeelde goededoeleninstelling?

Om te beginnen richt u zich met uw klacht tot de instelling zelf. De instelling is verplicht de klacht in behandeling te nemen en een klachtenregister bij te houden.
Mocht uw klacht niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen bij het CBF. Het CBF legt de klacht voor aan de desbetreffende instelling, conform de klachtenprocedure van het CBF. 

Hoe dien ik een klacht in over een organisatie die niet beoordeeld is door het CBF?

U kunt uw klacht indienen bij het CBF. De klacht wordt geregistreerd. Indien mogelijk neemt het CBF contact op met de organisatie om tot een minnelijke schikking te komen.
Zodra de betreffende organisatie een erkenning door het CBF aanvraagt, wordt de klacht in de beoordeling meegenomen.

Hoe kan ik het sturen van schriftelijke verzoeken om geld te geven, die aan mij zijn geadresseerd, stopzetten?

U moet contact opnemen met de instelling die het verzoek aan u richt en aan de instelling vragen uw adres uit hun bestand te verwijderen.

Ook kunt u zich registreren bij hij het Postfilter om ongewenste post van organisaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook kunt u een briefje sturen naar het volgende adres:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR AMSTERDAM
Vermeld s.v.p. uw contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) en de gewenste blokkades: alle sectoren of een aantal sectoren, zogenaamde ’deelblokkades’.  

Hoe kan ik ongewenste telefoontjes tegengaan?

Tegen ongewenste telefoontjes kunt u zich registreren bij het Bel-me-niet-register.
U kunt ook bellen met het interactieve voice-response systeem op nummer 0900-6661000. Dat kost u 25 cent per minuut.
Daarnaast is het mogelijk om een brief te sturen naar het volgende adres :
Stichting Infofilter
Postbus 90720
2509 LS Den Haag
U moet dan wel alle persoonsgegevens doorgeven (naam, adres, woonplaats) en uw telefoonnummer(s). U ontvangt geen bevestiging per post van die inschrijving.

Hoe kan ik de contactgegevens van een overleden persoon laten blokkeren?

Bij Postfilter kunt u de contactgegevens van een overleden persoon laten blokkeren.
Ook kunt u een briefje sturen naar het volgende adres:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR AMSTERDAM
Vermeld s.v.p. de contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats). 

Mag je collecteren zonder vergunning van de gemeente?

Voor collecteren in de openbare ruimte is een vergunning nodig van de gemeente, als de gemeente dat in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft opgenomen. Dat is nog steeds in bijna alle gemeenten het geval, maar er zijn gemeenten die de collectevergunning hebben geschrapt in het kader van de deregulering.
Per gemeente zult u dus moeten uitzoeken of er een vergunning verplicht is en wat de voorwaarden zijn. Dit is te vinden op de website van elke gemeente.

Collecteren in besloten kring mag zonder vergunning. Het hangt van de activiteit af of dat besloten is of niet. Een evenement dat voor iedereen toegankelijk is, is openbaar. Moeten er kaartjes worden gekocht en kan zonder een toegangskaartje het evenemententerrein niet worden betreden, dan geldt dit als een besloten evenement.
In feite geldt hetzelfde voor scholen: wordt er tijdens een ouderavond of een leerlingactiviteit gecollecteerd, dan geldt dit als een besloten activiteit. Een willekeurige voorbijganger zal uit de school worden geweerd.
Organiseert de school een braderie en wordt die in het plaatselijk huis-aan-huisblad aangekondigd, dan is het dus de bedoeling dat er zo veel mogelijk mensen komen, juist ook van buitenaf, en is het een openbare bijeenkomst. Ook als leerlingen er op uitgestuurd worden om bij zo veel mogelijk mensen (dus ook de buren) geld in te zamelen, is het een openbare aangelegenheid en moet er een vergunning worden aangevraagd. 

Waar kunnen wij collectebussen huren, bestellen of kopen?

U kunt op internet zoeken met bijvoorbeeld de term “collectebus kopen’.

U kunt collectebussen huren bij Cees v.d. Horst organisatie en evenementen.
Weidehek 2
4824 AS Breda
Tel. 076 – 541 90 00
info@ceesvanderhorst.nl

Het werven van donateurs, hoe is dat in Nederland geregeld?

Het beleid van gemeenten voor het werven van donateurs is op dit moment erg verschillend. Gemeenten zijn goed bekend met de regelgeving rondom collecten. Er zijn 26 landelijke collecten en in de overige 26 vrije weken kan de gemeente een vergunning verlenen aan andere organisaties die in de gehele gemeente willen collecteren. Vrijwel alle grotere goede doelen werven ook donateurs op straat en huis-aan-huis. Dit gebeurt niet zoals bij de collectes met vrijwilligers maar meestal met jonge mensen die hiervoor speciaal worden opgeleid en die dit als bijbaan doen, doorgaans naast een opleiding of studie.

De meeste goede doelen hebben samen met de gespecialiseerde bureaus al wel heel goede afspraken gemaakt. Ongeveer 95% van alle bureaus en goede doelen houdt zich aan deze afspraken. Door deze afspraken treft een bewoner maar enkele keren per jaar een donateurwerver van deze goede doelen aan de voordeur.

U kunt meer lezen over deze afspraken op de website van Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN).

Ik wil een stichting oprichten. Hoe doe ik dat?

In Nederland staat het een ieder vrij om fondsen te werven. Doorgaans wordt er een stichting voor opgericht. Een stichting heeft geen winstoogmerk: het geld wordt in principe besteed aan het doel waarvoor de stichting is opgericht. Een vereniging kan in principe ook. Een vereniging heeft leden, die allemaal een stem hebben, een stichting heeft geen leden. Zowel een stichting als een vereniging kan donateurs hebben. Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u informatie vinden over de rechtsvormen stichting en vereniging.

Als u in de openbare ruimte wilt gaan fondsen werven (bijvoorbeeld met een collecte), dan moet u meestal een vergunning aanvragen bij de gemeente. Daarvoor is het wel nodig dat er een rechtspersoon is, dus een stichting of vereniging.

Wilt u in aanmerking kunnen komen voor de erkenning als goed doel door het CBF, dan is het handig als u met het opstarten van uw organisatie alvast rekening houdt met de vereisten voor de erkenning. Ook organisaties die recent zijn gestart kunnen in aanmerking komen voor erkenning. Het CBF gaat bij deze organisaties nauwgezet na of de organisatie, het beleidsplan, de governance en de financiële onderbouwing van de plannen de nodige garantie bieden. Op die elementen waarop nieuwe organisaties redelijkerwijs niet aan de normen kunnen voldoen, maakt het CBF heldere afspraken over wanneer organisaties aan die normen moeten voldoen.

Het aanvragen van de erkenning door het CBF is vrijwillig. De criteria die het CBF stelt kunnen u helpen uw organisatie op een juiste manier in te richten.

In de bijlage vindt u wat achtergrondinformatie voor het opzetten van een ‘goed doel’.

Waar moet ik op letten bij een Vriendenstichting?

Organisaties die geheel of deels afhankelijk zijn van fondsenwerving richten soms een vriendenstichting op. Zoals bij alle stichtingen is de (on)afhankelijkheid van het bestuur een belangrijk aandachtspunt. Wat betekent dat voor de samenstelling van het bestuur? Mag er vanuit de normen voor de erkenning met betrekking tot governance overlap tussen beide besturen bestaan of niet? En wanneer heeft dat consequenties voor de financiële verslaglegging? In dit artikel vindt u het antwoord op deze vragen.

Onafhankelijk bestuur van een vriendenstichting en overlap tussen bestuursleden

Eén van de normen voor de CBF-erkenning vertolkt het principe van onafhankelijk bestuur. Een bestuurder van een stichting moet de belangen van de stichting zo goed mogelijk kunnen dienen en hierbij niet gehinderd worden door belangenverstrengeling. We merken dat bij verschillende organisaties de vraag leeft of dit principe ook betekent dat er geen overlap mag zijn tussen bestuursleden van de vriendenstichting en de stichting waarvoor geworven wordt (‘hoofdstichting’).

Vaak heeft de keuze voor het één of het ander ook te maken met de ontstaansgeschiedenis van de vriendenstichting. Overlap tussen beide besturen kan bijvoorbeeld bijdragen aan een goede samenwerking. Maar vanuit een efficiënte taakverdeling wordt er soms voor gekozen om helemaal geen overlap te laten bestaan. Beide opties zijn vanuit de normen van de erkenning mogelijk. Maar let goed op! Want een keuze voor de ene of de andere variant kan gevolgen hebben voor de financiële verslaglegging.

Besteding van donateursgelden

Het is voor het publiek en andere stakeholders van belang dat helder is hoe donateursgelden worden besteed. Ook als donateursgelden van de ene naar de andere stichting worden overgemaakt, moet dat makkelijk te volgen zijn. Soms vereist de richtlijn voor financiële verslaglegging voor fondsenwervende instellingen (de RJ650) dat de jaarrekeningen geconsolideerd worden. Consolidatie betekent dat de jaarcijfers van beide stichtingen in één jaarrekening gepresenteerd worden.

Wanneer consolideren?

Als uit de statuten van de organisatie waarvoor geworven wordt blijkt dat het bestuur invloed (‘overheersende zeggenschap’) kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting, dan zijn de stichtingen verplicht tot consolidatie. Er is dan sprake van een groepsverband.
Vertegenwoordigt u een vriendenstichting en heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Of bent u een erkende organisatie en wilt u een vriendenstichting oprichten? Neem dan contact op met Dick Koopmans, manager toezicht. 

Wat is een ANBI en hoe kom ik erachter of een instelling een ANBI-verklaring heeft?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt wordt als ANBI. De ANBI-regeling is een fiscale regeling, geen keurmerkregeling.

De ANBI-status moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De status geeft bepaalde fiscale voordelen. De donateur kan bijvoorbeeld  - onder bepaalde voorwaarden - de gift aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook de ANBI zelf moet aan voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst publiceert alle toekenningen en intrekkingen in een register. Via het Register goede doelen op de website van het CBF heeft u een snelle toegang tot dit register. Vul daar de naam van de gezochte organisatie in en klik op Zoeken.